Fortum Power and Heat Oy:n kuulutus koskien Imatra–Svetogorsk 110 kV voimajohtoa (7,5 km)

Fortum Power and Heat Oy:n tarkoituksena on uusia 110 kilovoltin (kV) voimajohto Imatran kaupungin alueella. Nykyinen Imatran ja Sevtogorskin välinen voimajohto on rakennettu vuonna 1934. Voimajohto uusitaan rakenteiden vanhentumisen vuoksi. Uusimisella varmistetaan lisäksi ajanmukaisuus turvallisuusmääräysten kannalta myös tulevaisuudessa ja täytetään voimansiirtoverkon haltijalle sähkömarkkinalaissa asetettua velvoitetta siirtoverkon kehittämisestä
häiriöiden rajoittamiseksi sekä käyttövarmuuden ylläpitämiseksi.

Uusi voimajohto suunnitellaan pääosin aiemmin lunastetulle johtoalueelle, kuitenkin niin että pylväiden paikat ja pylväsrakenteet muuttuvat. Tämän vuoksi Fortum Power and Heat Oy tulee hakemaan lunastuslupaa, jonka perusteella 22.2.1934 myönnettyyn valtioneuvoston lupaan perustuva johtoalueen käyttöoikeus saatetaan vastaamaan uuden voimajohdon rakentamisen jälkeisiä olosuhteita. Muutokset tullaan käsittelemään kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien
lunastuksesta (lunastuslaki, 29.7.1977/603) säädetyllä tavalla.

Kuulutus koskee Imatra–Svetogorsk 110 kV voimajohtoa (7,5 km)

Kunnat: Imatra

Kylät ja kaupunginosat: Imatrankoski (012), Hallikkala (402), Kiurula (407), Korvenkanta
(408), Maantiet (895), Meltola (015), Meltola (411), Näträmälä
(412), Räikkölä (416), Siitola (417), Yht. vesialueet (876)

Johdon sijaintikartta on nähtävillä Imatran kaupungin ilmoitustaululla. Lunastuslain 9 §:n 4 momentin mukainen kuuleminen järjestetään kokouksessa, joka pidetään Imatralla: 5.6.2019 klo 17, Imatran vesivoimalaitos, Villa Malmi
Käyntiosoite: Ivontie 9, Imatrankoski

Tilaisuudessa esitellään hanketta ja käsitellään sen toteuttamiseksi vaadittavia toimenpiteitä. Kiinteän omaisuuden omistajille ja käyttöoikeuden haltijoille, joiden etua tai oikeutta asia koskee, varataan mahdollisuus lausua mielipiteensä hankkeesta. Kuultavalle, joka haluaa liittää kirjallisen lausumansa pöytäkirjaan, varataan siihen mahdollisuus kokouksessa tai, jos hän sitä vaatii, kokouksen jälkeen määräajassa, joka ei saa olla 14 päivää lyhyempi. Kokouksessa ei käsitellä
korvausasioita.

Espoossa 17. päivänä toukokuuta 2019

Fortum Power and Heat Oy