Imatran yleiskaava 2040

Imatran uuden yleiskaavan laatiminen on käynnissä.

Yleiskaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jolla ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet. Sen tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asumisen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittaminen ja niiden välisten yhteyksien järjestäminen. Hyvin suunnitellut kaavoitusratkaisut sekä toimiva ja eheä yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelyt luovat hyvinvointia ja elinvoimaa sekä edistävät kestävää kehitystä.

Yleiskaavan laadintaa ohjaavat mm. Imatran kaupunkistrategia 2030, Imatran ympäristöohjelma sekä Etelä-Karjalan maakuntaliiton laatima maakuntakaava. Maakuntakaavan tehtävänä on myös välittää valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet kuntakaavoitukseen. Yleiskaava vastaavasti ohjaa asemakaavoituksen laadintaa.

Yleiskaavaratkaisu tulee muotoutumaan osallisten kanssa käytävän vuoropuhelun, taustaselvityksistä ja suunnitelmista saatavan lisätiedon, aiempien päätösten ja hyväksyttyjen osayleiskaavojen kautta.

Yleiskaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Yleiskaavaa laaditaan tiiviissä yhteistyössä alueen asukkaiden, viranomaisten ja poliittisten päättäjien kanssa.

Mitä on tehty

Yleiskaavan laatiminen ja vireilletulo on kirjattu kaavoituskatsaukseen ja –ohjelmaan 2016-2017. Kaavoituskatsaus on merkitty tiedoksi kaupunkikehittämislautakunnan kokouksessa 23.2.2016 § 17. Kuulutus vireilletulosta on julkaistu 3.3.2016. Yleiskaava 2040 ohjaus-ryhmä ”Kokoaan suurempi Imatra” on nimetty 15.12.2016.

Yleiskaavasuunnitteluun liittyvä kuntalaiskysely on tehty 11.10 - 31.12.2017. Sen tulokset on julkaistu helmikuun 2018 aikana. Miun Imatra-karttakyselyyn osallistuttiin myös Imatran peruskouluissa. Kohderyhmänä ovat olleet luokat 6.-9. Yhteenveto tuloksista nähtävillä täällä .Yhteistyötä koulujen kanssa tiivistetään suunnitteluprosessin aikana.

Ensimmäisessä vaiheessa vuoden 2018 alussa on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja työohjelma. Osallistumis- ja suunnitelmassa kerrotaan mm. kaavoituksen lähtökohdista ja tavoitteista sekä siitä miten kaavan vaikutuksia arvioidaan, miten kaavan vuorovaikutus järjestetään ja miten kaavan valmistelu ja päätöksenteko etenevät. OAS täydentyy prosessin kuluessa mm. tavoitteiden osalta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupungin verkkosivuilla sekä Asiakaspalvelu Imatrassa (kaupungintalo 1. kerros). Kuulutus nähtävilläolosta on julkaistu kaupungin ilmoitustaululla, Uutisvuoksessa ja internetsivuilla.

Aloitusvaiheessa on koottu yhteen tausta-aineistoa, arvioitu tehtyjen selvitysten ajantasaisuutta ja lisäselvitysten tarvetta sekä käyty neuvotteluja osallisten kanssa.

Miten jatketaan

Yleiskaavan laatimisen suunnittelutyö ja selvitysten laatiminen kilpailutetaan.  Tarjouspyyntö on julkaistu ja se nähtävänä Julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMAssa. Linkki ilmoitukseen https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-001462

Yleiskaavatyön etenemisestä raportoidaan kaupunkikehittämislautakunnalle ja kaupunginhallitukselle.

Työryhmätyöskentely ja yleiskaavainfot

 • Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelut 14.3.2018 ja 15.3.2018.
 • Kakela –info 20.3.2018
 • Yleiskaavan ohjausryhmä 5.4.2018 1/2018
 • KH -info 16.4.2018
 • Hyvinvointilautakunta–info 22.5.2018
 • Saimaan rannat ja saaret 4.6.2018, 18.6.2018, 24.9.2018 KH, KV puheenjohtajisto, ryhmien PJ:t

Työryhmien aloituskokoukset

 • Yhdyskuntatekniikka –paikkatieto, kartat 8.5.2018
 • Yhdyskuntatekniikka –vesihuolto / verkostoryhmä -jätevesi- ja vesijohtoverkosto 9.5.2018
 • Yhdyskuntatekniikka – hulevesiryhmä 16.5.2018
 • Ympäristöryhmä / Geopark, virkistysaluesäätiö 22.5.2018
 • Ympäristöryhmä / viheralueet, luonto, luonnonsuojelu, metsät 24.5.2018
 • Rakennettu ympäristö, rakennussuojelu 29.5.2018
 • Yhdyskuntatekniikka – laajennettu liikenneryhmä 29.8.2018
 • Yhdyskuntatekniikka –vesihuolto / laajennettu verkostoryhmä 29.8.2018

Yleiskaavan laatijan ja projektin vetäjän yhteystiedot:

Ulla Karjalainen
kaupunkisuunnittelupäällikkö 
ulla.karjalainen@imatra.fi
p. 020 617 4457

Kaavaprosessin kuvaus

Metsätalousvaikutusten arviointi kaavoituksessa – Imatran yleiskaava 2040

Opinnäytetyö Mikko Ikonen: Metsätalousvaikutusten arviointi kaavoituksessa - Imatran yleiskaava 2040

Opinnäytetyössä on käsitelty metsänkäsittelyä kaavoitusalueilla, vaikutusten arviointia yleisesti ja tarkemmin metsätalousvaikutusten arviointia sekä kaavamerkintöjen ja -määräysten vaikutusta metsätaloudelle. Yksi merkittävimmistä uudessa yleiskaavassa käsiteltävistä

suunnittelualueista on Imatran kaupungin omistamat Saimaan saaret ja ranta-alue. Opinnäytetyön tavoitteena on ollut koota selvitys näiden kolmen saaren ja läheisten ranta-alueiden metsätalous-, luonto- ja suojeluarvoista.


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 §) 

OAS on nähtävillä MRL 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti kaavoituksessa ja kaupungin internetsivuilla www.imatra.fi kaavan laadinnan ajan sekä Asiakaspalvelu Imatrassa (kaupungintalo 1. kerros) helmikuun 2018 ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään kaavaselostuksen valmistumiseen saakka. Seuraava tarkistaminen tehdään siinä vaiheessa kun konsulttisuunnittelu käynnistyy.
Mahdolliset huomautukset osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on pyydetty toimittamaan ensimmäisestä versiosta 2.3.2018 mennessä kirjaamo@imatra.fi tai osoitteella:
Imatran kaupunki, Kaupunkisuunnittelu / Kaavoitus
Virastokatu 2, 55100 IMATRA