Imatran yleiskaava 2040

Imatran uuden yleiskaavan laatiminen on käynnistynyt.

Yleiskaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jolla ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet. Sen tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asumisen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittaminen ja niiden välisten yhteyksien järjestäminen. Hyvin suunnitellut kaavoitusratkaisut sekä toimiva ja eheä yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelyt luovat hyvinvointia ja elinvoimaa sekä edistävät kestävää kehitystä.

Yleiskaavan laadintaa ohjaavat mm. Imatran kaupunkistrategia 2030, Imatran ympäristöohjelma sekä Etelä-Karjalan maakuntaliiton laatima maakuntakaava. Maakuntakaavan tehtävänä on myös välittää valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet kuntakaavoitukseen. Yleiskaava vastaavasti ohjaa asemakaavoituksen laadintaa.

Yleiskaavaratkaisu tulee muotoutumaan osallisten kanssa käytävän vuoropuhelun, taustaselvityksistä ja suunnitelmista saatavan lisätiedon, aiempien päätösten ja hyväksyttyjen osayleiskaavojen kautta.

Yleiskaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Yleiskaavaa laaditaan tiiviissä yhteistyössä alueen asukkaiden, viranomaisten ja poliittisten päättäjien kanssa.

Mitä on tehty

Yleiskaavan laatiminen ja vireilletulo on kirjattu kaavoituskatsaukseen ja –ohjelmaan 2016-2017. Kaavoituskatsaus on merkitty tiedoksi kaupunkikehittämislautakunnan kokouksessa 23.2.2016 § 17. Kuulutus vireilletulosta on julkaistu 3.3.2016. Yleiskaava 2040 ohjaus-ryhmä ”Kokoaan suurempi Imatra” on nimetty 15.12.2016.

Yleiskaavasuunnitteluun liittyvä kuntalaiskysely on tehty 11.10 - 31.12.2017. Sen tulokset julkaistaan helmikuun 2018 aikana. Miun Imatra-karttakysely on lähetetty Imatran peruskouluihin. Kohderyhmänä ovat olleet luokat 6.-9. Yhteistyötä koulujen kanssa tiivistetään suunnitteluprosessin aikana.

Miten jatketaan

Ensimmäisessä vaiheessa vuoden 2018 alussa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja työohjelma. Osallistumis- ja suunnitelmassa kerrotaan mm. kaavoituksen lähtökohdista ja tavoitteista sekä siitä miten kaavan vaikutuksia arvioidaan, miten kaavan vuorovaikutus järjestetään ja miten kaavan valmistelu ja päätöksenteko etenevät.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulee nähtäville kaupungin verkkosivuille sekä Asiakaspalvelu Imatraan (kaupungintalo 1. kerros). Kuulutus nähtävilläolosta julkaistaan kaupungin ilmoitustaululla, Uutisvuoksessa ja internetsivuilla.

Aloitusvaiheessa kootaan yhteen kaikki tausta-aineisto, arvioidaan tehtyjen selvitysten ajantasaisuutta ja lisäselvitysten tarvetta sekä sovitaan työryhmien kokoonpanosta.

Yleiskaavatyössä käytetään kaupungin henkilöstön lisäksi tarvittavin osin ulkopuolisia konsultteja. Suunnittelijat valitaan joko puitesopimusten pohjalta tai erillisen kilpailutuksen kautta. Yleiskaavatyön etenemisestä raportoidaan kaupunkikehittämislautakunnalle ja kaupunginhallitukselle osavuosikatsauksien yhteydessä.

Yleiskaavan laatijan ja projektin vetäjän yhteystiedot:

Kaavoitusinsinööri Ulla Karjalainen
ulla.karjalainen@imatra.fi
p. 020 617 4457

Kaavaprosessin kuvaus

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 §)         

OAS on nähtävillä MRL 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti kaavoituksessa ja kaupungin internetsivuilla www.imatra.fi kaavan laadinnan ajan sekä Asiakaspalvelu Imatrassa (kaupungintalo 1. kerros) helmikuun 2018 ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään kaavaselostuksen valmistumiseen saakka.

Mahdolliset huomautukset osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa 2.3.2018 mennessä kirjaamo@imatra.fi tai osoitteella

Imatran kaupunki, Kaupunkisuunnittelu / Kaavoitus

Virastokatu 2, 55100 IMATRA

Lisätietoja: Kaavoitusinsinööri Ulla karjalainen

puh.  020 617 4457,  ulla.karjalainen@imatra.fi